בורסה
תל אביב
שער בסיס
236.8
שינוי
-1.27%
שווי שוק
547,403אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

דוחות כספיים

עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2019 של קבוצת פנינסולה בע"מ ("החברה")

ראה דוח ראה כל הדוחות

מצגות

מצגת שוק ההון-מאי 2020

ראה מצגת ראה כל המצגות

דיווחים אחרונים

פננס-הושלמה העסקה לרכישת תיק אשראי ליהלומים של לקוחות אגוד,המש
פננס-עדכון בדבר גודל תיק האשראי ליהלומנים הצפוי להירכש מאגוד
פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2020
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2020
הממונה על התחרות אישרה את זהותה של פננס כרוכשת פעילות האשרא...
פנינסולה - תוצאות הנפקת אגח ג עפ"י דוח הצעת מדף מיום 21.7.20
פנינסולה - פתיחת מסחר ביום 26.7.20-פנינסולה אגח ג
פננס-דוח ה.מדף להנפקת אגח ג ע"פ ת.מדף מ-,26.2.19הזמנות:22.7.20
פננס-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגח ג
פננס-דוח מיוחד של מידרוג-הערת מנפיק,רכישת תיק אשראי למימון...
פננס בהסכם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים מאגוד,כפוף למיזוג מזטפ
פננס-במו"מ מתקדם לרכישת תיק אשראי למימון פעילות יהלומנים ,כפוף
פננס-יום מסחר אחרון באופציה 3 של החברה יתקיים היום...8.6.20,
פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2020
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מאי 2020
פנינסולה - מצגת לשוק ההון, מרץ 2020
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019
פנינסולה - תוצאות הנפקת מניות עפ"י דוח הצעת מדף 22.1.20
פננס-דוח ה.מדף להנפקת מניות ע"פ ת.מדף מ-,27.2.19הזמנות:22.1.20
פננס-הרחבת פעילות האשראי והמימון החוץ בנקאי גם לשווקי חו"ל...

קצת מספרים

513
מיליון ₪
שווי השוק שלנו נכון ליוני 2020
3.730
מיליארד ₪
סך האשראי שסיפקנו במהלך 2019
15
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

שווי שוק (באלפי ₪ )-513,863 נכון לתאריך 30.06.2020.
היקף עסקאות אשראי בשנה קלנדרית, 01/01/2019-31/12/2019.

על פי הערכת הנהלת החברה