בורסה
תל אביב
שער בסיס
279
שינוי
1.9%
שווי שוק
665,782אלפי ₪
דירוג S&P
A
דירוג מדרוג
A2
*הנתונים בעמוד זה מתעדכנים בהשהיה של כ-20 דקות.

דוחות כספיים

עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד לרבעון 3 2020 של קבוצת פנינסולה בע"מ ("החברה")

ראה דוח ראה כל הדוחות

מצגות

מצגת שוק ההון-נובמבר 2020

ראה מצגת ראה כל המצגות

דיווחים אחרונים

פנינסולה - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 6.3.21
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 3 לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2020
לצפייה
פננס-הושלמה העסקה לרכישת תיק אשראי ליהלומים של לקוחות אגוד,המש
לצפייה
פננס-עדכון בדבר גודל תיק האשראי ליהלומנים הצפוי להירכש מאגוד
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 2 לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - אוגוסט 2020
לצפייה
הממונה על התחרות אישרה את זהותה של פננס כרוכשת פעילות האשרא...
לצפייה
פנינסולה - תוצאות הנפקת אגח ג עפ"י דוח הצעת מדף מיום 21.7.20
לצפייה
פנינסולה - פתיחת מסחר ביום 26.7.20-פנינסולה אגח ג
לצפייה
פננס-דוח ה.מדף להנפקת אגח ג ע"פ ת.מדף מ-,26.2.19הזמנות:22.7.20
לצפייה
פננס-תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגח ג
לצפייה
פננס-דוח מיוחד של מידרוג-הערת מנפיק,רכישת תיק אשראי למימון...
לצפייה
פננס בהסכם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים מאגוד,כפוף למיזוג מזטפ
לצפייה
פננס-במו"מ מתקדם לרכישת תיק אשראי למימון פעילות יהלומנים ,כפוף
לצפייה
פננס-יום מסחר אחרון באופציה 3 של החברה יתקיים היום...8.6.20,
לצפייה
פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון - מאי 2020
לצפייה
פנינסולה - מצגת לשוק ההון, מרץ 2020
לצפייה
פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019
לצפייה

קצת מספרים

745
מיליון ₪
שווי השוק שלנו נכון לדצמבר 2020
3.730
מיליארד ₪
סך האשראי שסיפקנו במהלך 2019
15
שנים
של ניסיון באשראי עסקי

שווי שוק (באלפי ₪ )-745,000 נכון לתאריך 20.12.2020.
היקף עסקאות אשראי בשנה קלנדרית, 01/01/2019-31/12/2019.

על פי הערכת הנהלת החברה